درمان دندان درد شدید

علت دندان درد همواره وجود مشکل در ارتباط با خود دندانی که درد می کند نیست، بلکه این موضوع می تواند مربوط به دندان های مجاور، بافت اطراف دندان، یا حتی شرایط نا سالم دهانی باشد. بعضی از انواع دندان درد مشاهده شده پس از استفاده از درمان های دندان پزشکی را می توان طبیعی و عادی دانست. برای مثال دندان درد پس از پر کردن آن، عاج گذاری، عصب کشی یا کشیدن دندان از این موارد است. اما اگر دندان درد برای چند روز ادامه داشته باشد یا حتی شدت